Salgs- og leveringsbetingelser for AVO Skandinavia (sælger) 1. januar 2017

1. Generelle betingelser

1a.
Disse salgs- og leveringsbetingelser, der har forrang frem for købers evt. egne forretnings-, indkøbs- og/eller betalingsbetingelser er gældende for tilbud, ordrer, salg og levering fra AVO Skandinavia, med mindre andet er skriftligt aftalt eller skriftligt bekræftet af AVO Skandinavia eller fremgår af en ufravigelig lov.

1b.
Det er købers ansvar at produkterne kan anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2. Tilbud
Tilbud er, med mindre andet fremgår af det specifikke tilbud, gyldige i 30 dage regnet fra tilbuddets datering.

3. Ordrer
AVO Skandinavia har ret til at op- eller nedjustere ordrer med op til 5%

4. Priser og betalingsbetingelser

4a.
Alt salg sker til den pris, som fremgår af tilbuddet og ordrebekræftelsen.

4b.
Faktureringsvalutaen er danske kroner med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved salg i udenlandsk valuta forbeholder AVO Skandinavia sig ret til at regulere prisen i tilfælde af kursændringer større end +/-5%.

4c.
Købesummen forefalder, med mindre andet er aftalt, til betaling 14 dage netto kontant fra fakturadatoen at regne.

4d.
Betales forfaldne beløb ikke rettidig pålægges morarenter i henhold til renteloven fra forfaldsdato. Rykkergebyr på kr. 115.00 tillægges rykkerskrivelser.

4e.
Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber er ikke berettiget til at tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalingen på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

5. Ejendomsret
AVO Skandinavia forbeholder sig den fulde ejendomsret til solgte varer, indtil den fulde betaling for ordren er modtaget. Dette berettiger dog ikke køber til omkostningsfrit at returnere varen, inden betalingen finder sted.

6. Leveringsbetingelser

6a.
Alle leveringer er ”ex works” (INCOTERMS 2000) med mindre andet er aftalt.

6b.
Varer, der er specialfremstillede og kundespecifikke og evt. lagerlagte hos AVO Skandinavia efter særskilt aftale, er køber forpligtet til at aftage senest på varens udløbsdato.

7. Forsinkelse
Ved forsinkelse, der beror på AVO Skandinavias forhold, kan køber alene gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod AVO Skandinavia, såfremt køber efter leveringstidens udløb har opfordret AVO Skandinavia til at foretage levering, og der efter fremsættelse af denne opfordring er forløbet 5 hverdage, uden at levering er sket.

8. Reklamation

8a.
Køber har pligt til omgående efter levering at reklamere, såfremt der konstateres mangler eller det gøres gældende, at levering er sket for sent.

8b.
Fejl og mangler, der kunne være opdaget ved modtagelsen af varen, erstattes ikke ved senere reklamation.

9. Mangler-afhjælpningsret, m.v. – ansvarsbegrænsning

9a
I tilfælde af mangler ved leverancen, for hvilke der er reklameret, jf. pkt. 8a/8b, udøver AVO Skandinavia valgretten mellem at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Uanset aftalte leveringstid har AVO Skandinavia en frist på 14 dage regnet fra reklamationsdatoen til at foretage omlevering/afhjælpning af manglen, uden at køber kan gøre mangels beføjelser gældende over for AVO Skandinavia.

9b.
AVO Skandinavia er ikke forpligtet til at betale erstatning eller give afslag i priser, hvis manglen er afhjulpet, eller køber i øvrigt har mistet sin ret til at ophæve købet.

9c.
Det er købers ansvar at produkterne kan anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. AVO Skandinavia kan derfor ikke stilles til ansvar ved overtrædelse af regler og love.

10. Leveringsudskydelse

10a.
AVO Skandinavia påtager sig intet ansvar for ikke-opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den accepterede ordre, som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, brand, strejker, lockout, eksport-og/eller importforbud. Foreligger der udefrakommende forhold, der forhindrer AVO Skandinavia i at opfylde sine leveringsforpligtelser over for køberen, udskydes leveringstiden med op til 3 uger, såfremt AVO Skandinavia umiddelbart efter, at leveringshindringen er opstået, skriftligt orienteret køberen herom.

10b.
Såfremt de i pkt. 10a nævnte forhold resulterer i en samlet omkostningsstigning udløst af de udefrakommende forhold på min. 20%, er AVO Skandinavia, såfremt man umiddelbart efter konstateringen heraf har orienteret køberen herom, fritaget for sin leveringsforpligtelse, med mindre køber accepterer, at ordren effektueres på ændrede vilkår.

11. Annullering, ændring, returnering m.v.

11a.
Annullering, ændring, og returnering af en bekræftet ordre kan ske alene med AVO Skandinavias skriftlige accept.

11b.
Skriftlig accept af returnering forudsætter, at det returnerede modtages i fejlfri stand, og at der i forbindelse med returneringen, der sker for købers regning, om med mindre andet skriftligt er aftalt, alene krediteres køberen et beløb svarende til 75% af varens købspris ekskl. Moms.

11c
Kundespecifikke produkter tages ikke retur.

12. Produktsansvar – grundlag
Såfremt de af AVO Skandinavia leverede varer forvolder skade på købers eller tredjemands ting, skal AVO Skandinavia erstatte skaden efter dansk rets almindelige regler. Sker skaden på eller vedrører tabet produkter eller ydelser, hvor AVO Skandinavias produkter er opblandet i, sammenføjet med, oparbejdet eller benyttes til fremstilling af, dækker AVO Skandinavia kun det direkte tab til udbedring, afhjælpning eller udgifterne til selve reparationen. Andre omkostninger dækkes ikke.

13. Produktansvar – erstatning
AVO Skandinavia kan ikke gøres ansvarlig for købers eller nogen tredjemands indirekte tab, såsom drift- eller avancetab eller følgeskader som følge af, at den leverede vare er defekt. Erstatning for erhvervstingsskader eller andre skader, hvor Lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar ikke finder anvendelse, og hvor AVO Skandinavia efter det foregående skal betale erstatning, kan dog aldrig overstige kr. 10 mill. Kr. og kan ikke gøres gældende senere end 2 år efter leveringstidspunktet. I det omfang AVO Skandinavia bliver holdt ansvarlig af tredjemand for tab, som AVO Skandinavia herved har fraskrevet sig i forhold til køber, skal køber skadesløsholde AVO Skandinavia.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som udspringer af tilbud, ordrebekræftelse og leverancer fra AVO Skandinavia, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Herning.